ARVIKA-EDA TAXITRANSPORTER

- med anor från 1920-talet

MILJÖPOLICY

Arvika Eda Taxitransporter AB skall erbjuda taxitjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska arbeta målmedvetet och pådrivande för att minska taxitransporternas utsläpp till luft, vatten och mark.

Detta innebär:

  • att kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständiga förbättringar
  • att följa gällande miljölagstiftning
  • att följa andra relevanta krav och regler som ställs på verksamheten
  • att hålla hög kunskap och miljövetenhet i företaget
  • att driva vår verksamhet så att negativ miljöpåverkan begränsas, så lång det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart
  • att tänka miljömedvetet vid planering, utveckling och genomförande i vår verksamhet.
  • att våra medarbetare ska vara väl insatta i lagstiftningen och delaktiga i företagets miljöarbete
  • att hålla policy och verksamhetshandboken tillgänglig för den som önskar granska vår verksamhet
  • att vid val av inköp av varor och tjänster, lägga stor vikt av leverantörens miljöarbete och policy

Genom ständig kompetensutveckling skall vi utveckla vår personals miljökunnande och engagemang i miljöfrågor.

Vi ställer krav på våra underentreprenörer om medverkan i vårt miljöarbete liksom att de bedriver ett eget miljöarbete.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.