ARVIKA-EDA TAXITRANSPORTER

- med anor från 1920-talet

SÄKERHET

KVALITETSPOLICY

Arvika Eda Taxitransporter AB ska alltid utföra sina tjänster med den kvalitet som kunden efterfrågar samtidigt som vi uppfyller relevanta lagar och förordningar.

Alla våra åtaganden och arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet.

Vårt viktigaste mål är att tillfredsställa våra kunder. Vi ska tillgodose kundernas önskemål och krav.

Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga att tillhandahålla tjänster som en professionell transportorganisation, på överenskommen kvalitetsnivå, i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick och följer Svenska taxiförbundets kvalitetsnormer om god taxitradition.

Kvalitet är för oss en styrka och framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av våra tjänster.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

ARBETSMILJÖPOLICY

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Vi sätter säkerheten främst genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Företaget skall kontinuerligt sträva efter en hög nivå i vårt trafiksäkerhetsarbete så att anställda och medtrafikanter inte kommer till skada. Vi hänvisar vidare till vår separata trafiksäkerhetspolicy samt till företagets övriga policydokument.

Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.